Nud II

Nimfa, 100 X 100cm, acrilic pe panza

-------

Sarutul, 100 x 100cm, acrlic lpe panza

-------

Nud, 60 x 80cm, acrilic pe panza

-------

Nud, 100 x 80cm, tehnica mixta pe panza

-------

Nimfa, 30 x 30cm, tehnica mixta pe hartie

-------

Nud, 30 x 30cm, tehnica mixta pe hartie

-------

Nud, 120 x 70, acril pe panza

-------

Nud cu tei, 150 x 100cm, acrilic pe panza

-------

Nud solar, acrilic pe panza

-------

Companie, 100 x 70cm, tehnica mixta pe panza

-------